Vereenvoudiging fiscaal procesrecht vorig bericht

Vereenvoudiging fiscaal procesrecht

In het belastingrecht spelen regelmatig vragen die op een grote groep belastingplichtigen betrekking hebben. Concrete voorbeelden zijn de bedrijfsopvolgingsregeling in de erfbelasting, de pseudo-eindheffing hoge lonen (de crisisheffing) en het meest recent het forfaitaire rendement dat wordt toegepast voor de berekening van het box 3-inkomen.

Dergelijke discussiepunten leiden tot een stortvloed aan bezwaarschriften. In 2003 is een regeling voor ‘massaalbezwaarprocedures’ ingevoerd. Deze regeling wordt nu aangepast op basis van ervaringen en met het doel om deze regeling voor massaalbezwaarprocedures makkelijker te kunnen toepassen. 

Verder wordt het voor een belastingrechter mogelijk om in een fiscale procedure direct een rechtsvraag voor te leggen aan de Hoge Raad zodat niet gewacht hoeft te worden totdat het gehele traject van beroep, hoger beroep en cassatie is doorlopen voordat een belangrijke rechtsvraag kan worden beantwoord door de hoogste rechterlijke instantie.

Neem voor meer informatie contact op met Jan van Tilburg (jan.van.tilburg@fisconti.nl of 070 – 3656617).

terug naar overzicht