Wet Aanpak Schijnconstructies vorig bericht

Wet Aanpak Schijnconstructies

Op 2 juni 2015 is het wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies door de Eerste Kamer aangenomen. De wijzigingen zullen voor het grootste deel inwerkingtreden per 1 juli 2015.

In deze wet zijn wijzigingen aangebracht met betrekking tot het wettelijk minimumloon en de introductie van het zogeheten ´naming and shaming´. Dit houdt een invoering in van een ketenaansprakelijkheid voor lonen en uitbreiding van de regels met betrekking tot handhaving.

Invoering ketenaansprakelijkheid

Doel van de ketenaansprakelijkheid is om de rechtspositie van de werknemers te verbeteren en om een gelijk speelveld te creëren voor binnenlandse en buitenlandse partijen. Om de verantwoordelijkheid van de betrokken opdrachtgever te prikkelen, is geregeld dat de opdrachtgever, naast de werkgever, aansprakelijk is voor de voldoening van het door de werknemer verschuldigde loon. Deze aansprakelijkheid geldt voor alle gevallen waarin arbeid wordt verricht in dienst van de werkgever ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht, inlening of van aanneming van werk.

Een opdrachtgever is niet aansprakelijk indien hij aannemelijk kan maken dat hem niet kan worden verweten dat het loon niet is voldaan (gelet op de omstandigheden van het geval). Er is geen heldere beschrijving van de invulling van deze zorgplicht door de opdrachtgever, ook niet als er zaken wordt gedaan met een NEN 4400- of 4400-II gecertificeerde onderneming.

Handhaving

De Inspectie SZW krijgt de bevoegdheid om, wanneer zij aanwijzingen heeft dat een cao niet wordt nageleefd, de naam en vestigingsplaats van de onderzochte onderneming door te geven aan cao-partijen en aan de Stichting Normering Arbeid. Dit in verband met mogelijke gevolgen van de NEN 4400-certificering. De informatie van de Inspectie SZW uit onderzoeken mag worden gebruikt voor cao nalevingsonderzoeken.

Wet Minimum Loon

De wijzigingen met betrekking tot het wettelijk minimumloon gaan in per 1 januari 2016. De wijzigingen betreffen vooral de verbetering van de handhaafbaarheid van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De wijzigingen bepalen data: het wettelijk minimumloon alleen nog maar per bank mag worden betaald; de werknemer recht heeft op tenminste het wettelijk minimumloon voor de arbeid die in dienstbetrekking wordt verricht; en het minimumloon niet vatbaar is voor verrekening of inhouding door de werkgever.

Naming and shaming

Op basis hiervan worden de inspectieresultaten van de Inspectie SZW openbaar gemaakt. De openbaarmaking geldt voor de Wet minimumloon, Wet arbeid vreemdelingen, de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet en de WAADI. Met de openbaarmaking wordt onder meer de naleving van de wetten nagestreefd en het informeren en waar nodig waarschuwen van derden. De openbaarmaking vindt plaats nadat het onderzoek definitief is afgerond.

Gevolgen

Door de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies, en dan met name de invoering van de ketenaansprakelijkheid voor de lonen, dienen uw (huidige) contracten met uw onderaannemers, uitleners en opdrachtnemers opnieuw te worden bezien en hoogstwaarschijnlijk te worden aangepast. Fisconti is en kan u daarbij uiteraard graag behulpzaam zijn. Wenst u meer informatie over de Wet Aanpak Schijnconstructies of een onderdeel daarvan neemt u dan contact op met uw adviseur binnen Fisconti.

Jacques Raaijmakers

terug naar overzicht